Projektanti

Projektiranje
BIM model / IFC model
Popisi
Armaturni načrti
Osnova za gradbeno knjigo

Projektiranje

Na osnovi vaših idejnih načrtov v sodelovanju z vami izdelujemo PZI načrte.

Le - ti so izdelani na osnovi BIM modela objekta, kar nam omogoča popoln nadzor nad detajli.Tako lahko lahko v vsakem trenutku spremljamo potek vseh elementov v objektu, križanja preboje, kontroliramo detajle ter se tako izognemo težavam pri gradnji.

Preko IFC izvoza je omogočeno sodelovanje z uporabniki različne programske opreme.

BIM model / IFC model

Building Information Model(ing) ali BIM je gradnja informacijskega modela objekta. V modelu so združeni geometrijski ( dimenzije, površine,volumen...)in negeometrijski podatki ( materiali, požarna odpornost, toplotna prevodnost, popisne postavke....)

Prednost BIM modela je v zagotavljanju medsebojne usklajenosti vseh gradnikov, ki tvorijo objekt. To, da so vse informacije zbrane na enem mestu in delujejo asociativno, omogoča natančnejše načrtovanje ter zmanjšuje možnost napak pri gradnji in vodenju investicije.

Preko izvoza v IFC formatu lahko isti model obdelujejo uporabniki različne programske opreme.

Na osnovi vaših 2D oz. 3D načrtov vam izdelamo IFC model , ki vsebuje željene atribute. Model vam služi za nadaljnjo uporabo kot npr. izdelavo terminskih planov, investicijskih načrtov, spremljanje vzdrževanja objekta...

Popis gradbeno obrtniških del

Na osnovi BIM modela, iz katerega črpamo kar najbolj točne podatke o količinah in materialih, izdelujemo tudi popise gradbeno obrtniških del.

Popisne postavke, ki izhajajo iz BIM modela, upoštevajo splošno uveljavljene normative in standarde, na podlagi katerih lahko izdelamo natančno projektantsko oceno investicije projekta.

Armaturni načrti

Nudimo izris armaturnih načrtov s kosovnico ter točnimi količinami predvidene armature za vse vrste objektov.

Načrt izdelujemo v 3D, pri čemer rešujemo križanja in zaščitne plasti. Končni 2D načrt vsebuje vse potrebne podatke za naročilo in vgradnjo armature na gradbišču.

Zahtevnejše detajle lahko prikažemo 3 dimenzionalno,kar nam omogoča kontrolo nad izvedbo ter olajša delo na gradbišču .

Po dogovoru lahko izdelamo tudi opažne načrte.

Osnova za gradbeno knjigo

Iz BIM modela pridobimo podatke za sestavo popisa gradbeno obrtniških del. Tako pridobljeni podatki so točni, minimizirana je možnost napak. Poleg popisa pa je BIM model lahko tudi osnova za sestavo gradbene knjige. Na gradbišču imajo tako vsi udeleženci gradnje - investitor, projektant, izvajalec in nadzornik – vpogled v vse komponente gradnje. Virtualno-transparentno-enostavno.

Marko Žgavc s.p.

Na Brajdi 7
5270 Ajdovščina
Slovenija